X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

عناوین مورد بحث

 • مقدمه
 •  تعریف انرژی روانی
 • ارتباط بین فشارهای روانی و انرژی روانی
 • کنترل انرژی  روانی
 • حوزه مطلوب انرژی روانی
 • کمک به ورزشکاران برای یافتن حوزه انرژی مطلوب 

         

مقدمه

 • آیا دریافته اید که ورزشکاران نیاز به انرژی روانی دارند؟
 • انرژی بدنی بر روی انرژی روانی موثر است
 • انرژی روانی نیز بر روی انرژی بدنی موثر است
 • با اتحاد بین انرژی روانی و بدنی، حالت مطلوب و روانی ایجاد می گردد
 • به هر میزان ورزشکاران بتوانند انرژی  روانی را مهار کنند، بهتر می توانند حرکاتشان را اجرا کنند
 • انرژی نه تنها باید کنترل شود، بلکه همچنین باید هدایت شود
 • اولین مسئله برای ورزشکاران یادگیری  در حال بودن است
 • انرژی می تواند سازنده یا تخریب کننده باشد
 • تنظیم انرژی روانی یک نوع مهارت است
 • خلاقیت های بزرگ ورزشی نیاز به انرژی روانی دارد

تعریف انرژی روانی

 • انرژی روانی، قدرت حیاتی  و شدتی است که ذهن به وسیله آن عمل می کند
 • انرژی روانی سوخت و بنیان انگیزش است
 • انرژی  روانی می تواند در غالب هیجان و خوشحالی مثبت باشد
 • و نیز می تواند در غالب اضطراب و خشم منفی باشد
 • بعضی از فعالیتها نیاز به انرژی روانی کم و یا زیاد دارند

ارتباط بین فشارهای  روانی و انرژی روانی

 • بسیاری مفاهیم فشار روانی و انرژی روانی را مترادف گرفته اند
 • عدم درک اختلاف بین این دو، مانع وارد شدن به حوزه مطلوب می شود
 • اگر فشار روانی  زیاد و انرژی  روانی بسیار زیاد باشد  حالت خشم و اضطراب ایجاد می گردد
 • اگر فشار روانی زیاد  و انرژی روانی کم باشد حالت ملالت و کوفتگی  ایجاد می گردد
 • اگر فشار روانی و انرژی روانی خیلی کم باشند حالت خواب آلودگی و بی حسی  ایجاد می گردد
 • اگر فشار روانی وجود نداشته باشد و انرژی روانی در حد مطلوب باشد حالت شعف و خوشحالی به ورزشکار دست می دهد
 • افراد با تجربه می توانند انرژی روانی خود را به طور مطلوب جمع کنند
 • افراد با تجربه می توانند با تکنیکهای خود آموز از مضرات انرژی روانی منفی خلاص شوند
 • افراد کم تجربه روی خود فشارهای روانی تمرکز می کنند
 • افراد با تجربه روی چگونگی  کنترل شرایط  فشارهای  روانی تمرکز می کنند
 • یکی از راه های کنترل انرژی روانی از بین بردن افکار  منفی و شک و دو د لی  است
 • ورزشکاران زبده حدود یک ساعت  قبل از مسابقه دلهره دارند
 • ولی در شروع مسابقه کاملا بر روی انرژی روانی خود کنترل دارند
 • تصورات منحوس و افکار منفی از اطراف به سوی ورزشکاران تازه کار هجوم می آورند
 • برای کنترل انرژی روانی مهارت تمرکز، تصویرسازی ذهنی و کنترل فشار های  روانی از پیش نیازها می باشد

حوزه مطلوب انرژی روانی

 • بهترین اجراء در هنگام حوزه انرژی مطلوب رخ می دهد
 • حوزه انرژی روانی مطلوب بین دو حوزه فشارهای روانی حاصل از اضطراب و ملالت قرار دارد
 • پنج خصوصیت مشترک بین نخبه گان در زمینه های مختلف
 1. نسبت به اعمالشان در هنگام مسابقه (عمل) آگاهی دارند
 2. توجه آنها به طور کامل متوجه خود عمل است
 3. آنها خود آگاهی خود را از دست می دهند
 4. آنها احساس می کنند روی اعمالشان کنترل دارند
 5. فعالیت برای آنها بازخورد روشن و بدون ابهام فراهم می کند
 • حوزه انرژی مطلوب برای هر ورزشکار ، شکل خاصی دارد
 • بعضی از ورزشکاران تحت انرژی روانی پایین و بعضی  دیگر تحت انرژی روانی  بالا بهترین عملکرد را دارند 

 

کمک به ورزشکاران برای یافتن حوزه انرژی مطلوب

 • بسیاری از مربیان از طریق سخنان نیروزا به روش سنتی استفاده می کنند
 • سه فرض غلط در ارتباط سخنان نیرو زا
 1. مربیان فرض می کنند ورزشکاران در وضعیت انرژی روانی مثبت نیستند
 2. همه اعضای تیم به یک نسبت نیاز به انرژی روانی مثبت دارند
 3. مربیان امیدوارند سطح انرژی روانی ورزشکاران افزایش پیدا  کند
 • یک وسیله دقیق و ساده برای اندازه گیری انرژی روانی وجود ندارد
 • بهترین روش این است که هر فرد را با خودش مقایسه کنیم
 • از ورزشکاران برای تعیین حوزه انرژی مطلوب استفاده کنید
 • زمانی که ورزشکاران روان بازی می کنند در چه حالت ذهنی هستند؟
 • زمانی که سرد می شوند چه حالت ذهنی دارند؟
 • زمانی که گرم می شوند چه حالت ذهنی دارند؟

تهیه و تدوین: محمد خبیری

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران