در ادامه مطلب جدول موارد آزمون کمربندهای جودو کیو ۹ تا کیو ۱ در باشگاه فرهنگی ورزشی توحید قابل مشاهده می باشد.  

لازم به ذکر است در طراحی آزمون سعی شده حداکثر تناسب بین توانایی جودوکاران در رده های مختلف مهارتی (کیو) و پیچیدگی تکنیکها رعایت شود . همچنین این موارد به نحوی تنظیم شده که با رعایت مورد قبلی تکنیکهای کاربردی مسابقات جودو در مراحل اولیه فراگیری جودو به هنرجویان آموزش داده شود . 

 کیـو 9

کیـو 7

کیـو 5

وضعیت ظاهری و لباس

کلیه موارد قبلی

کلیه موارد قبلی

احتـرامها

مورته گاری

سئوی اوتوشی

ایستادننشستوبرخاست

اوچی گاری

سوده تسوریکومی گوشی

اوکی می ها

کوچی گاری

کوچی ماکی کومی

کومی کاتـا

کاتاگروما

اکوری آشی بارای

تای ساباکی

یوکو شیهو گاتامه

گایشی وازا (فنون بدل)

کوزوشی

کامی شیهو گاتامه

اوشیرو کساگاتامه

اوگوشی

کزورو کامی شیهو گاتامه

هادا کاجیمه

کوشی گرومـا

تاکتیک دفاع‎و‎حمله‎در‎نه‎وازا

اوده گارامی

ایپون سئوی نـاگه

یاکسوکو رندوری در حرکت

قوانین داوری (اخطارها)

هون کساگاتامه

رندوری

2 شیایی

کیـو 8

کیـو 6

کیـو 4

کلیه موارد قبلی

کلیه موارد قبلی

کلیه موارد قبلی

اوکی می ها

تای اوتوشی

سوکوی ناگه

اصطلاحات اولیه جودو

سومی گایش

تانی اوتوشی

اوسوتوگاری

تاوارا گایش

دی آشی هارای

مورته سئوی ناگه

کوچی گاکه

اوچی ماتا

هارای گوشی

رنراکووازا (فنون ترکیبی)

هیکی کومی گایش

کزورو کساگاتامه

تاته شیهو گاتامه

هارای ماکی کومی

کاتا گاتامه

اکوری اری جیمه

فنون ترکیب وبدل

فرار از نه وازا

جوجی گاتامه

کاتا هاجیمه

ورود به نه وازا

قوانین داوری (امتیازها)

هیزا گاتامه

یاکسوکو رندوری

رندوری

2 شیایی

کیـو 3   

کیـو 2

کیـو 1

کلیه موارد قبلی

کلیه موارد قبلی

کلیه موارد قبلی

اوکی اوتوشی

اوکی گوشی

اوکی وازا

کیبی سو گایشی

کوچیکی تاوشی

توموئه ناگه

اوبی اوتوشی

اوشیرو گوشی

یوکو اوتوشی

تسوری گوشی

تسوری کومی گوشی

اوتسوری گوشی

اوسوتو اوتوشی

اوسوتوگروما

یوکو  گروما

اوبی توری گایش

هانای گوشی

آشی گروما

هارای گوشی گایش

کوسوتوگاری

کوسوتوگاکه

ساسائهتسوریکومیآشی

هارای تسوری کومی آشی

هیزا گروما

سوتوماکی کومی

اوسوتو ماکی کومی

اوچی ماکی کومی

اوچی ماتا ماکی کومی

اوچی ماتا گایشی

اوچی ماتا سوکاشی

نامی جوجی جیمه

سوده گروما جیمه

آشی گاتامه

گیاکو جوجی جیمه

سنگاکوجیمه

واکی گاتامه

کاتا جوجی جیمه

سانگوکوگاتامه

هارا گاتامه

3‎تکنیک‎ته‎وازا (ناگه‎نو‎کاتا)

3تکنیک‎کوشی‎وازا(ناگه‎نوکاتا

3‎تکنیک‎آشی‎وازا(ناگه‎نوکاتا)

3 شیایی

3 شیایی

4 شیایی