این سیستم تقسیم بندی شامل40 تکنیک پرتابی است که به نام Go Kyo no waza به معنی 5 درس (سطح) پرتاب می باشد. در این دسته بندی تکنیکها به 5 گروه یا سطح(کیو) 8 تایی تقسیم می شوند. این دسته بندی تا سال 1920 مورد استفاده بود.

Go Kyo no waza

Dai-ikkyo
گروه 1

De-ashi-harai, Hiza-guruma, Sasae-tsurikomi-ashi, Uki-goshi,
Osoto-gari, O-goshi, Ouchi-gari, Seoi-nage
(8 تکنیک) 

Dai-nikyo
گروه 2

Kosoto-gari, Kouchi-gari, Koshi-guruma, Tsurikomi-goshi,
Okuri-ashi-harai, Tai-otoshi, Harai-goshi, Uchi-mata
(8 تکنیک)

Dai-sankyo
گروه 3

Kosoto-gake, Tsuri-goshi, Yoko-otoshi, Ashi-guruma, Hane-goshi,
Harai-tsurikomi-ashi, Tomoe-nage, Kata-guruma
(8 تکنیک)

Dai-yonkyo
گروه 4

Sumi-gaeshi, Tani-otoshi, Hane-makikomi, Sukui-nage,
Utsuri-goshi, O-guruma, Soto-makikomi, Uki-otoshi
(8 تکنیک)

Dai-gokyo
گروه 5

Osoto-guruma, Uki-waza, Yoko-wakare, Yoko-guruma, Ushiro-goshi,
Ura-nage, Sumi-otoshi, Yoko-gake
(8 تکنیک)

منبع: سایت کودوکان