در موضوع افتخار آفرینان باشگاه جدول اسامی ورزشکارانی که در رقابتهای برون باشگاهی موفق به کسب مدال شده اند را مشاهده می کنید. این جدول دائما به روز خواهد شد.

محل برگزاری‌

زمان

مدال - مسابقه

متولد

نام و نام خانوادگی

 

 

طلا:

1378

علیرضا کریمخانی

1

کیانپور کرج

سپاه ناحیه کرج

11/88

11/88

جام رمضان کرج (ن 25)

جام فجر بسیج (ن 25)

1

2

 

 

نقره:

 

 

 

 

 

برنز:

شهرداری شهریار

11/88

جشنواره فجر (ن 25)

1

 

 

طلا:

1377

عرفان کیا

2

شهرداری شهریار

11/88

جشنواره فجر (ن 35)

1

 

 

نقره:

 سپاه ناحیه کرج

11/88 

جام فجر بسیج (ن 34)

1

 

 

برنز:

 

 

 

 

 

طلا:

1376

مهدی رحمانی

3

 سپاه ناحیه کرج

 11/88

جام فجر بسیج (ن 34)

1

 

 

نقره:

 

 

 

 

 

برنز:

شهرداری شهریار

11/88

جشنواره فجر (ن 35)

1

 

 

طلا:

1378

رضا کرمی

4

شهرداری شهریار

11/88

جشنواره فجر (ن 30)

1

 

 

نقره:

 

 

 

 

 

برنز:

 

 

 

 

 

طلا:

1378

محمدحسین‌فرزانه

5

 

 

 

 

 

نقره:

کیانپور کرج

6/88

جام رمضان کرج (ن 25)

1

شهرداری شهریار

سپاه ناحیه کرج

11/88

11/88

جشنواره فجر (ن 25)

جام فجر بسیج (ن 25)

2

3

 

 

برنز:

 

 

 

 

 

طلا:

1376

علی معارف وند

6

 

 

 

 

 

نقره:

شهرداری شهریار

سپاه ناحیه کرج

11/88

11/88

جشنواره فجر (ن 40)

جام فجر بسیج (ن 38)

1

2

 

 

برنز:

 

 

 

 

 

طلا:

1376

جواد احمدوند

7

 

 

 

 

 

نقره:

شهرداری شهریار

11/88

جشنواره فجر (ن 35)

1

 

 

برنز:

 سپاه ناحیه کرج

 11/88

جام فجر بسیج (ن 38)

1

 

 

طلا:

1378

محمد نعمتی

8

 

 

 

 

 

نقره:

شهرداری شهریار

11/88

جشنواره فجر (ن 30)

1

 

 

برنز:

 سپاه ناحیه کرج

 11/88

جام فجر بسیج (ن 30)

1

 

 

طلا:

1375

آیدین وجدی

9

 

 

 

 

 

نقره:

شهرداری شهریار

11/88

جشنواره فجر (ن 45)

1

 

 

برنز:

 

 

 

 

 

طلا:

1374

سینا ندری

10

 

 

 

 

 

نقره:

 

 

 

 

 

برنز:

کیانپور کرج

4/87

انتخابی کرج (ن 50)

1

 

 

طلا:

1376

محمدرضا عبدی

11

 

 

 

 

 

نقره:

 

 

 

 

 

برنز:

شهرداری شهریار

11/88

جشنواره فجر (ن 40)

1