تعریف : آماده ساختن بدن جهت ورزشهای گوناگون مستلزم داشتن آمادگی جسمانی اولیه است که تنها با حرکات کششی صحیح و متنوع حاصل میگردد.

در این قسمت چگونگی انجام چندین حرکت کششی پویا را مشاهده می نماییم.

  1.  

۲.

4)

5)

6)

7)

8)

9)