"منشور اخلاقی و سوگند نامه جامعه جـودو جمهوری اسلامی ایران"

1- احترام به ارزشهای جامعه اسلامی از الزاماتی است که همواره آنرا رعایت نموده و هیچگاه مغایر با آنها رفتار نخواهم کرد .
2- ادای فریضه نماز را در اول وقت بر خود فرض نموده و همواره به آن عمل نمایم.
3-بر خود وظیفه میدانم احترام به دیگران را بعنوان یک اصل قلمداد نموده و همواره در هر شرایطی آن را سرلوحه کار خود قرار دهم .
4- هرگز فراموش نخواهم کرد جایگاه امروز خود را مدیون چه کسانی هستم و بعد از این چگونه این زحمات را جبران نمایم.
5- صداقت در گفتار و کردار ، پرهیز از غیبت کردن از تاکیدات شرع مقدس اسلام است سوگند می خورم که خارج از صداقت حرفی نزنم و عملی انجام ندهم .
6- اتحاد ملی و همبستگی آحاد جامعه بویژه جامعه جودو کشور از الزامات است. سوگند یاد می کنم از  رفتاری که موجب گسست همبستگی شود پرهیز نمایم.  (بقیه در ادامه مطلب)
7- ما جودوکاران تحت هر شرایطی از اعمال خشونت خارج از چهارچوب اخلاق احتراز نموده و رفتار جوانمردانه را در کلیه فعالیتهای جاری رعایت خواهیم نمود .
8- سوگند یاد میکنم منافع ملی بویژه منافع جودو را بر منافع شخصی در هر شرایطی ترجیح دهم .
9- دوپینگ و استفاده از داروهای نیروزا را بعنوان عاملی ناجوانمردانه در مبارزه های ورزشی می شناسم سوگند می خورم هیچگاه از آن در مبارزه های ورزشی استفاده نکنم و بشدت با این پدیده موهن و خطر ناک مبارزه نمایم .
10- از اعمال ، گفتار و کرداری که مغایر با روح جنبش المپیک باشد پرهیز خواهم نمود .        
11- وجود تبعیض به هر نوع و در هر شکل را مذموم دانسته و با تمام وجود با آن مبارزه می نمایم .
12 - از پذیرش دعوت و یا حضور در میهمانیهایی که خارج از شئونات اسلامی است خودداری خواهم نمود .
13- از پیشنهاد کردن و یا پذیرفتن و دریافت هر گونه مبالغی خارج از چهار چوب مصوبات و ضوابط بصورت مستقیم یا غیر مستقیم پرهیز خواهم نمود .
14- از بهره برداری شخصی در گرفتن هدایا و یا نشان هایی که جنبه شخصی ندارد اجتناب و آنرا به فدراسیون تحویل نمایم .
15- حفاظت از محیط زیست را بعنوان یک اصل پذیرفته و آنرا خدشه دار ننمایم .
16- از کلیه ضوابط،  قوانین و دستورالعمل های فدراسیون جودو تبعیت می نمایم .
17- از افشاء هر گونه اطلاعات درون سازمانی که مغایر با سیاست های اجرائی فدراسیون باشد خودداری می نمایم .
18- از ایجاد روابط با گروه ها – سازمانها ، شرکتها و با افرادی که فعالیت آنها مغایر با ضوابط نظام اسلامی تعریف شده است خودداری خواهم نمود .
19- از هرگونه اقدام که احتمال بروز مخاطرات برای جامعه جودو را فراهم می نماید پرهیز نمایم .
20- همواره تلاش خواهم نمود بعنوان یک عضو از خانواده جودو مایه سرافرازی جامعه ورزش کشور باشم .
"خدایا چنان کن سرانجام کار           تو خشنود باشی و ما رستگار"